Meklēšanas rezultāti - '����nu uzbuve' Meklēšanas rezultāti - '����nu uzbuve'
№ 23975, Kultūras vēsture, 11 klase
vai kāds nevarētu atsūtīt referātu par doma baznīcu

angel
angel
angel
Rīgas Doma galvenā ieeja
Vēsture
Rīgas Doma pamatakmens svinīgā ceremonijā bīskapa Alberta vadībā ir ticis ielikts 1211. gada 25. jūlijā. Sākotnējo Doma celtniecības periodu raksturo romāņu stila formas. Mākslas vēsturnieki uzskata, ka sākotnēji Rīgas Doms tika iecerēts kā bazilikas tika baznīca, taču vēlāk tas izbūvēts kā halles tipa baznīca.
Doms tika paplašināts 14.gs. beigās un 15.gs. sākumā, uzbūvējot rietumu šķērsjomu un sānu kapelas, tika paaugstināts telpas centrālais joms, līdz ar to Doma baznīca tika pārvērsta par baziliku. Tajā pat laikā tika paaugstināts baznīcas tornis, kuram bija astoņstūru piramidāla smaile, kas tajā laikā to darīja par augstāko torni Rīgas pilsētā.


turp. skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Atbildi skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/7>
№ 24061, Angļu valoda, 12 klase
kads var sito iztulkot?
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Marchix
Marchix
Marchix

HANDBOOK OF CREATIVITY
Mihaly Csikszentmihalyi Cambridge University Press, Cambridge, 1999

Tā, sāksim no strikti individuālas perspektīvas radošajā jomā, dēļ faktiem Es biju spiests, pārņemt skatu, kurš apņem apkārtējo vidi, kurā risinās individuālā ietekme. Šaj videj ir 2 izvirzīti aspekti : kultūras vai simbolu, kurš šeit ir saukts par - īpašumu (domain), un sociālais aspekts ir saukts par - klajumu (field ), īpašums un klajums mijiedarbojas.
Īpašums ir viens no nepieciešamajiem komponentiem priekš radošuma, tāpēc, ka ir neiespējami ieviest variācijas bez uzziņām, priekš eksistējoša modeļa. "Jauns" ir jēgpilns tikai uzziņām priekš "Vecs". Oriģinālā doma neeksistē vakumā. Tai ir jāoperē iekš aprindas eksistējošiem objektiem, likumiem utt. Viena var tik radīta galdniekam, pavāram, komponistam, tāpēc, ka domain\ s galdniecībā, kulinārijā, mūzikā eksistē un var būt novērtēta performance, caur uzziņām no viņu tradīcijām. Bez likumiem nevar būt izņēmumu un bez tradīcijām nevar būt jauninājumu. Kreativitāte notiek tad, kad persona veido izmaiņas domeinā, izmaiņas, kuras tiks pārsūtītas cauri laikam. Dažas individualitātes labāk veido tādas izmaiņas, varbūt dēļ personiskām vērtībām, varbūt viņiem ir laba fortūna, kura noliek viņus labā pozīcijā ar cieņu pret domainu, viņiem ir labāka pieeja pie viņa, viņu sociālie apstākļi ļauj viņiem brīvo laiku priekš eksperimentiem. Piemēram, priesteris kā Koperniks, nodokļu inspektors kā Lavoisers, vai terapēts kā Galvanī, varētu atļauties uzbūvēt savas paša laboratorijas un koncentrēties uz viņu pašu domām. Un protams, visi šīs individualitātes dzīvoja kultūrā ar tradīcijām pēc sistemātiskas dabas novērošanas un tradīcijas rekordu glabāšanā un matemātiskās simbolikas, kuras ļāva tām kļūt iespējamām priekš to izpratnes spējas, lai ar to dalītos un spētu novērtēt citi, kuriem bija ekvavalents treniņš.
Bet daudzas idejas būs ātri aizmirstas. Izmaiņas nav pieņemtas līdz tās nav sankcionētas pēc kādas grupas virsraksta, lai veiktu lēmumus kā un ko vajadzētu ietvert domainā. Šie vārtziņi ir tie, kurus mēdz saukt par field. Šis termins ir bieši leitots, lai noteiktu disciplīnu vai it kā pūles. Tagadnes kontestā es vēlos definēt tekstu sašaurinātā nozimē, un lietot to tikai, lai attiecinātu uz sociālu ogranizāciju domeinu - priekš skolotājiem, kritiķiem, redaktoriem, muzeja pārziņiem, aģentūru direktoriem, un fundamenta darbiniekiem, kuri lemj, kas pieder domeinam, un kas nē.
Fizikā, ļoti mazs skaits universitātes profesoru viedoklis bija pietiekoš, lai apstiprinātu Eintšteina ideju kreativitāti. Simtiem milijonu cilvēku apstiprināja sīkā field spriedumu un ar apbrīnoja Einšteina kreativitāti bez mazākās saprašanas par to. Amērikā, Manhetenā, 10000 cilvēku iecēla field'u par moderno mākslu. Viņi izlēma, kurš jauns zīmējums vai skulptūra bija cienīga, lai to redzētu, nopirktu vai iekļautu kolekcijā - un tādēļ arī iekļauta domeinā.

Field un domain - termini netulkojas.

Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24282, Literatūra, 5 klase
palidziet man ludzu man vajag uzrakstit kastas ir VIENLIDZIGI TEIKUMA LICEKLI???

agent.
agent.
agent.
Par vienlоdzоgiem teikuma locekliem sauc tadus teikuma loceklus, kuri paskaidro vienu un to pasu vardu un atbild uz vienu un to pasu jautajumu

baltais puucens
baltais puucens
baltais puucens
Vienlīdzīgi teikuma locekļi paskaidro vienu un to pašu vārdu un atbild uz vienu un to pašu jautājumu. Piem. Suns bija UZTICĪGS un GUDRS.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Uzbûves vienîbu daudzuma ziòâ teikumi var bût visai daþâdi. Kâ jau minçts, ir teikumi, ko veido viens pats vârds vai kâda pilnnozîmes vârda formas apvienojums ar prievârdu. Ðie vienvârda vai vienlocekïa teikumi nav tâlâk dalâmi vçl sîkâkâs uzbûves vienîbâs. Visu pârçjo teikumu sastâvâ ir lielâks vai mazâks skaits vârdu. Ðie vârdi, kas ietilpst teikumâ un kâ teikuma uzbûves elementi savâ starpâ ir nozîmes ziòâ un gramatiski saistîti, ir teikuma locekïi.
Teikuma loceklis ir patstâvîgs vârds vai vârdu savienojums, kas atrodas teikumâ un atbild uz kâdu jautâjumu. Teikumu veido teikuma locekïi. Par teikuma locekli var bût katrs patstâvîgais vârds

Rosalie
Rosalie
Rosalie
Vienlidzigi teikuma locekli ir 2 vai vairaki vardi kuri atbild uz vienu un to pasu jautajumu piem: Es gaju un skreju uz veikalu. gaju skreju ir vienlidzigi teikuma locekli
№ 24283, Literatūra, 5 klase
palidziet man ludzu man vajag uzrakstit kas tas ir teikuma locekli???

MaxaDesign
MaxaDesign
MaxaDesign
Teikuma locekli ir vardi, kuri atbild uz jautajumiem "kas"? , "kada?", "kads"?, "kas ir"? utt :D

prophecy
prophecy
prophecy
teicuma locekli - teikuma sastavdalas.
vienlidzigi teikuma locekli - teikuma locekli, ar vienadam tiesibam.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Uzbûves vienîbu daudzuma ziòâ teikumi var bût visai daþâdi. Kâ jau minçts, ir teikumi, ko veido viens pats vârds vai kâda pilnnozîmes vârda formas apvienojums ar prievârdu. Ðie vienvârda vai vienlocekïa teikumi nav tâlâk dalâmi vçl sîkâkâs uzbûves vienîbâs. Visu pârçjo teikumu sastâvâ ir lielâks vai mazâks skaits vârdu. Ðie vârdi, kas ietilpst teikumâ un kâ teikuma uzbûves elementi savâ starpâ ir nozîmes ziòâ un gramatiski saistîti, ir teikuma locekïi.
Teikuma loceklis ir patstâvîgs vârds vai vârdu savienojums, kas atrodas teikumâ un atbild uz kâdu jautâjumu. Teikumu veido teikuma locekïi. Par teikuma locekli var bût katrs patstâvîgais vârds, kas atrodas teikumâ. Arî daïa palîgvârdu var bût iekïauta teikuma locekïu sastâvâ.
Teikuma locekïi ir sintaktiskas kategorijas, kas atspoguïo attieksmes starp vârdiem kâ teikuma daïâm. Ðo kategoriju pamatâ ir vârdu formas un vârdu savstarpçjâs saistîðanâs iespçjas.
Ne visi teikuma locekïi atbild uz noteiktiem jautâjumiem. Daþos teikuma locekïos paðos ir ietverts jautâjums.
Katram teikuma loceklim teikumâ ir sava loma. Pçc nozîmîbas teikuma locekïus iedala teikuma virslocekïos un palîglocekïos. Teikuma virslocekli - teikuma priekðmets un izteicçjs - veido teikuma gramatisko centru, teikuma palîglocekïi - vienkârða teikuma vai salikta teikuma daïas paplaðinâjumu.
Teikuma locekïi var bût vienkârði un salikti. Par vienkârðiem uzskatâmi teikuma locekïi, kas sastâv no viena patstâvîga vârda vai no patstâvîga vârda saistîjumâ ar saitiòu, prievârdu, pusprievârdu, salîdzinâjuma saikïiem kâ, nekâ, it kâ, tâpat kâ, partikulu lai, ne:
"Taupi, dçls!" mâte sacîja. Ðie vârdi pazuda it kâ negaistoðâ miglâ, nogrima kâ dziïâ atvarâ. Likâs, tie aizgâjuði lîdzi brîdim, kad mâte tos izsacîja.
Lai manâ Everestâ paliek sniegs!

Apskaties risinājumu
<1/2>

Rosalie
Rosalie
Rosalie
Vienlidzigi teikuma locekli ir 2 vai vairaki vardi kuri atbild uz vienu un to pasu jautajumu piem: Karina un Elina gaja uz veikalu. Karina un Elina ir vienlidzigi teikuma locekli.
№ 24915, Mūzika, 8 klase
Grāmata: Mūzikas burtnīca 8.kl. (Grauzdiņa I., Vasmanis I.)
Uzdevuma numurs: 10

Help :) Raksturo žanrus:
1.) Rapsodija
2.) Valsis
3.) Noktirne
4.) Menuets

bavarde
bavarde
bavarde
Valsis ir austriešu deja, kas radusies no lendlera. To dejo 3/4 taktsmērā.
Noktirne - nakts dziesma svitas veida instrumentals skandarbs darinats atskanosanai zam klajas debess!

angel
angel
angel
rapsodija - Virtuozs brīvas uzbūves skaņdarbs, kura pamatā bieži vien ir tautas melodijas;
valsis - Populāra sadzīves un sarоkojumu deja 3/4 taktsmērā, līganā, plastiskā kustоbā.
noktirne - Liriska rakstura skaņdarbs (parasti klavierēm). 18., 19. gs. — divertismentveida instrumentālu skaņdarbu virknējums, ko vakarā vai naktī atskaņoja zem klajas debess.
menuets - Sena franču riņķa deja 3/4 taktsmērā; Instrumentāls skaņdarbs, kas ir lielāka skaņdarba sastāvdaļaepro
epro
epro
Rapsodija - sauc virtuozus, brīvas uzbūves skaņdarbus, kuru pamatā ir tautas melodijas.

Valsis - sarīkojumu deja ¾ takstmērā, tā dzimtene - Austrija

Noktirne - jeb "nakts dziesma" ir liriska noskaņu glezna. Dzimtene - Francija

Menuets - franču balles deja ¾ takstmērā. Pēc katras kustības - reverance.

kašķīte
kašķīte
kašķīte
1. Skaņdarbs par tautas mūzikas tēmām.
2.Viesību deja trīsceturtdaļtaktī ar līganiem pusapļa pagriezieniem
3. Lirisks skaņdarbs ar dziedošu melodiju
4. 1. Sena franču deja 3/4 taktsmērā, kurai raksturīgas graciozas, plastiskas kustības; šādas dejas mūzika.
2. Skaņdarbs šās dejas ritmā.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Naktirine - nakts dziesma svitas veida instrumentals skandarbs darinats atskanosanai zam klajas debess!
Valsis ir austriešu deja, kas radusies no lendlera. To dejo 3/4 taktsmērā.


Atvaino bet es uzrakstiju tiki divus kurus zinaju.. No galvas..
№ 25317, Vēsture, 8 klase
kr4 man vajag 6pikeri vesturee par Auksto karu , Nato dalibvalstim un visus paskaidrojumus no tas gramatas nu tie termini par vardiem kas ir sarkana krasaaa .. plizz atrak man pirmdien kontrikis ... :)

diagnas
diagnas
diagnasir kaujas stāvoklis starp valstīm, kad nenotiek reāla karadarbība, bet notiek cīņa ar pretējo pusi ar ekonomiskām un politiskām darbībām, spiegošanu, kā arī lokālos karos atbalstot cīņu pret pretinieka sabiedrotajiem.
Par "auksto karu" parasti dēvē stāvokli, kas izveidojās pasaulē pēc 2. pasaules kara starp ASV ar tās sabiedrotajiem un PSRS ar tās satelītvalstīm. Šo periodu raksturo asa abu lielvalstu politiskā, ekonomiskā, zinātniskā un bruņošanās sacensība. To sauc par "auksto karu", jo konflikts nenoveda pie tiešas karadarbības starp abām lielvarām. Tā būtība - cīņa starp ASV un PSRS un to sabiedrotajiem par varu pasaulē. 1941. gada augustā tika parakstīta "Atlantijas harta", kas iezīmēja t.s. rietumu pasaules uzbūves un darbības principus, kas atšķīrās no PSRS principiem. 1947. gadā tika pasludināta Trumena doktrīna. Aukstais karš ilga no 1947. gada līdz Gorbačova nākšanai pie varas.


Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/4>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle“Aukstajam karam” piemita daudzas īsta kara iezīmes – ideoloģiska cīņa, propaganda, spiegošana, lielu ieroču rezervju uzkrāšana, militāras savienības. Tomēr tas nepārvērtās par abu galveno lielvalstu – ASV un PSRS – tiešu militāru sadursmi, lai gan vairākkārt tā bija pilnīgi iespējama. Abas lielvalstis “aukstā kara” laikā bija iesaistītas daudzos “karstajos” konfliktos, bet tās centās izvairīties no tiešas konfrontācijas.
Situāciju pasaules politikā labi raksturo fragments no Trumena doktrīnas (fragmenti no ASV prezidenta H. Trumena runas Kongresā 1947. gada 12. martā).
“Šajā pasaules vēstures attīstības brīdī gandrīz vai katrai nācijai jāizdara izvēle starp divām alternatīvām dzīves formām. Diemžēl pārāk bieži šī izvēle nav brīva. Vienas dzīves formas pamatā ir vairākuma griba, un to raksturo brīvas institūcijas, valdība, kas pārstāv pilsoņus, brīvas vēlēšanas, personīgās brīvības garantijas, vārda un ticības brīvība un brīvība nebūt politiski apspiestiem. Otras dzīves formas pamatā ir mazākuma griba, ko tas varmācīgi uzspiež vairākumam. Tās pamatā ir terors un apspiešana (..).”1
Trumens skaidro situāciju, kādēļ pasaulē radās situācija, kad iestājās karš.
Visa pasaule apzinājās, ka draud konflikts, taču cerēja, ka abas “super power” valstis nenonāks līdz tiešai militārai sadursmei. Šī iespējamā sadursme nestu lielus zaudējumus abām pusēm un, protams, visai pasaulei.
Bija vairāki “aukstā kara” cēloņi: 1) Padomju Savienība ieguva ietekmi pār Austrumeiropu; 2) bijušo sabiedroto nesaskaņas Vācijas jautājumā galu galā beidzās ar Vācijas sašķelšanos divās valstīs; 3) nacistiskās Vācijas sakāve un Francijas un Lielbritānijas ietekmes samazināšanās radīja Eiropā varas vakuumu, kuru aizpildīja ASV un PSRS.
“Aukstā kara” laikā pastāvējušo starptautisko sistēmu mēdz saukt par bipolāru (divpolāru). Tas nozīmē, ka šajā laikā pasaulē dominēja divas vadīšanas lielvalstis jeb superlielvalstis – ASV un PSRS. Abām bija sabiedrotie un no tām atkarīgas valstis. Ikvienu PSRS panākumu starptautiskajā arēnā ASV uzskatīja par savu sakāvi – un otrādi.
Bipolaritāte1 nebija absolūta. 60. gados parādījās dažas daudzpolaritātes (multipolaritātes) iezīmes. Veidojās nepievienošanās kustība, kas deklarēja, ka tā nevēlas pievienoties nevienam blokam. Uz Padomju Sabiedrībai līdzvērtīgu lomu sāka pretendēt Ķīna, bet Japāna un Eiropas Kopiena kļuva par ASV ekonomiskām konkurentēm un daudzos gadījumos sāka ieņemt neatkarīgu nostāju. Francija mēģināja apstrīdēt ASV vadošo lomu Eiropā. Tomēr ASV un PSRS vadošā loma pasaulē saglabājās.
Divu sistēmu konfrontācijas ideoloģiskais pamats. Abas konfliktā iesaistījās puses – ASV un PSRS – un to sabiedrotie apzinājās, ka tā ir divu politisko sistēmu un ideoloģiju sadursme – komunistiskā totalitārisma, kas cilvēkiem bija atņēmis gandrīz visas politiskās un ekonomiskās brīvības, sadursme ar demokrātiju un tirgus ekonomiku, kas balstīta uz privātīpašumu un brīvu konkurenci.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 25378, Vēsture, 8 klase
Grāmata: Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki. Darba burtnīca (Goldmane S. u.c.)
Uzdevuma numurs: 5.4-1,2

Помогите плиззз...
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Osc00
Osc00
Osc00
1.Uzdevums
Vilijams Hārvijs-Veica ekspermentus ar dzīvniekiem un aprakstīja asins riņķošanu caur artērijām un vēnām.
Džeimss Vats-Uzbūvēja tvaikmašīnas modeli.
Izaks Ņūtons-Veica pētijumus fizikā,matemātikā,astronomijā.Pētija gaismu un redzi-atklāja gaismas periodismu.
Kārlis Linnejs-Izstrādāja augu un dzīvnieku sistēmikas pamatus.

2.Uzdevums
-----------------------------------------------------------------------------------
№ 25391, Fizika, 8 klase
paliga man vajag uzrakstit referatu Fizika! par fotoaparatu!!! Palidziet ludzu!!!!

hhlady
hhlady
hhlady
http://lv.wikipedia.org/wiki/Objekt%C4%ABvs

:)

kašķīte
kašķīte
kašķīte
http://216.239.59.104/search?q=cache:HeoRpTZ-iqwJ:lv.wikipedia.org/wiki/Fotogr%C4%81fija+fotoapar%C4%81ts+wikipedia&hl=lv&ct=clnk&cd=1&gl=lv

un vari palasīt datuve.lv, boot.lv un shutter.lv tur daudz info var uzzināt, ja ko konkrētu vajag

4iepiic
4iepiic
4iepiic
Izmantotā literatūra:
http://anton.world.lv/sakarup/main.php3?sub=view&RID=510
http://anton.world.lv/sakarup/main.php3?sub=view&RID=400


Kameras no 50x60 cm līdz 8x11 mm


Kamera ir tā fotoaparatūras sastāvdaļa, pēc kuras to atpazīst kā fotoaparātu. Tās uzbūves shematiskais princips nav mainījies kopš izgudrošanas brīža - gaismas necaurlaidīgs korpuss, kam pilnīgi jānovērš iespēja blakus gaismai nokļūt uz gaismas jutīgā materiāla. Kamerā iebūvēts slēdzis, vadības elementi, bieži vien arī objektīvs un zibspuldze.
Kādu fotoaparātu izvēlēties, ja tā vēl nav? Nepārprotamu atbildi dot nevar. Nav tāda aparāta, kam piemīt visas labās īpašības un nevienas sliktās. Ja tāds būtu, tad kādēļ gan tos ražotu tik daudzveidīgus? Tas nozīmē, ka katram ir kādas atšķirīgas īpašības, kas piemērotas konkrētam nolūkam. Kas vienā lietā ir trūkums, citā - priekšrocība. Tādēļ fotoaparāts pirms iegādāšanās ir jāizpēta, lai zinātu, ko ar to varēs un ko nevarēs izdarīt un kādam nolūkam to izmantosiet. Bet galvenais jau ir tas, ka fotoaparāts ir tikai palīglīdzeklis fotogrāfa ideju realizēšanai.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/6>

angel
angel
angel

Digitālie fotoaparāti


Jau 175 gadus fotogrāfijas izgatavošana nozīmē sarežģītu ķīmisko procesu, kas uz speciāla papīra projicē attēlu. Process ir stipri vienkāršojies, attīstoties tehnoloģijai un ienākot digitālajiem jeb ciparu fotoaparātiem. Pirms dažiem gadiem reti kurš varēja lepoties ar šādu kameru, taču tagad cenas samazinās, bet kvalitāte un aparātu iespējas palielinās.

Būtiskas atšķirības
Būtiskā atšķirība starp parasto filmiņu kameru un digitālo kameru ir attēla saglabāšana. Parastajā kamerā gaisma projicējas uz jutīgas filmiņas, kuru pēc tam speciāli apstrādā laboratorijā. Tiek izgatavoti negatīvi, no kuriem var taisīt fotogrāfijas.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/8>

-soulmate
-soulmate
-soulmate
vari paņemt info no "http://lv.wikipedia.org/wiki/Fotogrāfija" - tur kur ir "tehnika". vēl vari ņemt informāciju no "http://en.wikipedia.org/wiki/Camera", ja, protams, nav slinkums pārtulkot. Ja tev ir mājās grāmata "Digitālā fotogrāfija", tur ir diez gan daudz viskaut kas. -> macro effekti utt. (ja gadījumā nav - dod ziņu, varu mēģināt tev ieskanēt tās lpp un aizsūtīt, piemēram, uz e-pastu) ... domāju, ja tev būs šis info sakopots kopā - desmitnieks garantēts. ;) lai veicas.!! ;]
№ 25625, Sociālās zinības, 6 klase
plzz uzrakstat projekta par auto teoretisko dalu!

Ahaa
Ahaa
Ahaa
ABS mērķauditorija : apvidus automašīnu īpašnieki un iestāžu darbinieki, kuri savā darbā izmanto apvidus automašīnas.

ABS mērķi : sniegt pamata zināšanas drošai un pareizai braukšanai pa šķēršļotu apvidu ar apvidus automašīnu.

ABS uzdevumi :

· Sniegt teorētiskās pamata zināšanas apvidus automašīnu uzbūvē,

· Iepazīt vairāk sev piederošo vai uzticēto automašīnu,

· Parādīt dabā apvidus automašīnu iespējas,

· Braukšanas iemaņu papildināšana,

· Psiholoģiskās barjeras pārvarēšana.

Apmācību programma

Apmācību kurss tiek sadalīts divās daļās: teorētiskā un praktiskā. Teorētiskā da
№ 25641, Latviešu valoda, 9 klase
Sveika tauta. Man ir liels liels lūgums vai kāds lūdzu varētu man palīdzēt uzraxtit runu, vnk man vajadzes to runu uz ieskaiti un tagad vajag jau sakt raxtit vinu. Tēma jebkāda vnk jābun Man aktulais piem es un sports, kaiminu busana viena varda sakot kada tema. par ko var pasptastit.

kolba
kolba
kolba
Mūsdienās, ejot pa pilsētu, aizvien retāk un retāk varam ieraudzīt kokus. Tie pamazām izzūd no ielu malām, zaļus skvērus varam saskatīt vairs tikai retumis – parkos un apstādījumos. Kādēļ tā notiek? Cilvēki uzskata par vienkāršāku nozāģēt koku, izcirst krūmu lai ierīkotu autostāvvietu, uzbūvētu dzīvojamo vai biroja ēku, lai iekārtotu kafejnīcu, veikalu, salonu... Viņi izvēlas vieglāko ceļu – iznīcināt, nevis rast risinājumu, palauzot galvu. Taču tas, kas vakar nocirsts, neataugs ne rīt, ne pēc nedēļas, ne arīdzan pēc gada...
Bet kādēļ gan mums vispār tādi koki ir vajadzīgi? Koks ir dzīvības, diženuma simbols. Tam piemīt kā mitoloģiska, tā arī bioloģiska nozīme. Koku lapas savāc pilsētā tik plaši sastopamos putekļus, ražo skābekli, dod veldzējošu patvērumu tveicīgās dienās, sniedz cilvēkiem garīgo enerģiju, ko pauž koka varenums un nemainība. Padomājiet taču – kā cilvēks, kura mūžs ir vien sīka daļiņa, salīdzinot ar šo diženumu, drīkst niecīgā laika sprīdī iznīcināt ko tādu, kas varbūt audzis pat pus gadu tūkstoti!
Necienīga attieksme pret šo savdabīgo mantojumu var nodarīt ilglaicīgas problēmas gan mums, gan visai pasaulei. Koku izciršana ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ notiek globālā sasilšana. Ne jau tikai pie mums tiek izcirsti koki, tas notiek arī visā pasaulē, kur šī problēma ir daudz plašāka. Ja nav koku, nav arī neviena, kas auto izplūdes gāzes un citur ikdienā radušos oglekļa oksīdus pārvērš atpakaļ mums tik derīgajā un vajadzīgajā skābeklī. Šī iemesla dēļ ap zemeslodi rodas nevajadzīgais ogļskābās gāzes slānis, kas kavē Zemes atdzišanu. Nākotnē izmainīsies visas mūsu planētas dabas apstākļi – temperatūra, nokrišņi, ūdenslīmenis. Pārtaps Zemes dzīvnieku un augu valsts, ja vien vispasaules sasilšana netiks mazināta.
Šodienas sabiedrība pret šo jautājumu izturas vienaldzīgi, pat egoistiski, jo šī paaudze neizjutīs gaidāmās pārmaiņas. Vairums koku nelabvēļu veic peļamo darbu peļņas nolūkos, domājot tikai par savu maku un labsajūtu. Šādi atgadījumi norisinās tik skaistajā un daudz aplūkotajā Jūrmalā. Nelāgos darbus veic cilvēki, kuriem vajadzētu mums rādīt priekšzīmi – „tautas kalpi” jeb dažādi ierēdņi.
Es uzskatu, ka tas tikai parāda, cik ilgi mums vēl jāmācās. Mans padoms būtu – runāt par to un likt citiem saprast – tas ir svarīgi! Pat mēs, skolēni, varam darīt to, kas ir mūsu spēkos – stādīt, kopt un atjaunot kādreizējos apzaļumojumus un parkus! Domāsim par sevi, par savu un mūsu bērnu nākotni, būsim saudzīgi pret visu dzīvo, kas ir mums apkārt!
Apskaties risinājumu
<1/1>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Runa, temu vari pati izdomat.. wnk es so runu pats izmantoju.. Temu izdomaja mamma 

Šodien, atšķirībā vēl no nesenās pagātnes, mācīšanās tiek attiecināta ne tikai uz bērnības un jaunības gadiem, bet uz visu dzīvi (mūžizglītība). Mūsdienās neformālā izglītība līdztekus formālajai izglītībai ir neatņema dzīves sastāvdaļa tiem sabiedrības locekļiem, kuri ir ieinteresēti sabiedrībā notiekošajos procesos, personiskajā un profesionālajā izaugsmē.
Kopā ar izglītības un profesionālās apmācības programmām Sokrates un Leonardo, Eiropas Savienības (ES) programma „Jaunatne” tiecas radīt eiropiešu izglītības telpu, gan formālo, gan neformālo. Programma „Jaunatne” fokusējas uz formālo un neformālo pieredzi, palīdzot jauniešiem iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, veicinot viņu sociālo un kultūras integrāciju, pārliecinot, ka viņi var spēlēt aktīvu lomu Eiropas veidošanā. (Study on the links between formal and non-formal education, 2003).
„Eiropas Brīvprātīgais darbs”, tika uzsākta kā programmas „Jaunatne” apakšprogramma (Akcija 2). Eiropas Brīvprātīgā darba vispievilcīgākā īpašība ir tā, ka tā atļauj jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs citā valstī un tādā jomā kā vide, mākslas un kultūra, aktivitātes bērniem, jauniešiem vai veciem ļaudīm, sports vai brīvais laiks. Viņi var mācīties neformālā ceļā un iegūt jaunu pieredzi un draugus. (www.sosforevs.org)
Brīvprātīgais darbs sniedz jauniešiem iespēju iegūt sociālās vērtības, stiprināt viņu personiskās prasmes un iegūt pieredzi un prasmes, kuras parasti netiek piedāvātas formālajā izglītībā vai profesionālajās apmācībās. (Policy paper on volunteering (2004) adopted by the general Assembly, Madrid, Spain).
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/25 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV